top of page

Privacybeleid

1. Uitgangspunten

1. De begrippen die in deze Privacy Policy gehanteerd worden en die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gedefinieerd worden, hebben de betekenis die in de AVG daaraan is toegekend. 

 

2. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de in deze Privacy Policy omschreven doeleinden (grondslag). Dat is rechtmatig en transparant.

 

3. Wij verwoorden onze voorwaarden en Privacy Policy in duidelijke en heldere taal en proberen geen informatie te verstoppen. We zijn ook duidelijk over welke gegevens we verwerken en hoe we dat doen. Dat is welbepaald en duidelijk. 

 

4. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die we ook echt nodig hebben. Dat is dataminimalisatie.

 

5. Wij werken graag met u samen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verwerken altijd correct en up-to-date zijn. Dat is de juistheid van de gegevens. 

 

6. We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is. Dat is de bewaartermijn.

 

7. Zowel wij als onze toeleveranciers zullen ons inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). 

Wij staan er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Wij zullen ons inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

8. We delen de persoonsgegevens nooit met andere partijen, binnen of buiten de EU zonder gegronde reden. We zorgen ook voor een degelijke beveiliging van de persoonsgegevens, door vele technische en organisatorische maatregelen te treffen. Dat is voor de integriteit en veiligheid van de gegevens. 

 

9. We stellen u ook in staat om uw rechten rondom uw persoonsgegevens te kunnen uitoefenen. Uw rechten zijn: inzage, correctie, beperking, bezwaar, vergetelheid en data-portabiliteit.

10. Als u een klacht heeft over hoe wij of onze subverwerkers met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen we u om daarover eerst met ons in gesprek te gaan, zodat we kunnen kijken of we dit naar uw tevredenheid kunnen oplossen of aanpassen. Kunnen we niet tot dat punt komen, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de toezichthouder. 

 

11. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling. 

 

2. Gegevens van subscribers

Persoonsgegevens en redenen:

Naam

Omdat we u graag met uw naam willen addresseren in onze emails.

Emailadres

Zodat we u interessante, inspirerende en opbouwende emails kunnen sturen.

Grondslag voor de verwerking: 

Uw toestemming.

 

Bewaartermijn: 

Tot u uw toestemming intrekt middels de link onderaan elke email die we sturen.

 

Ontvangers van de gegevens: 

Wij en de mailinglist tools die we gebruiken zijn ontvangers dan wel verwerkers van persoonsgegevens. Sommige hiervan kunnen buiten de EU-gevestigd zijn, maar voldoen aan de AVG, omdat ze onder het Privacy Shield (USA) vallen. 

3. Gegevens van websitebezoekers

Persoonsgegevens en redenen

 

1. Uw IP-adres

Wanneer u deze site bezoekt, dan verwerken we uw ip-adres in onze statistieken om inzicht te krijgen in de werking van onze website en om die te verbeteren. Voor deze verwerking anonimiseren we uw IP-adres voordat het verwerkt wordt door de statistiekensoftware. Hierdoor is het niet langer een persoonsgegeven.

 

Grondslag: 

Gerechtvaardigd belang. 

 

Bewaartermijn: 

Het IP-adres zelf slechts zeer kort (minder dan een dag) en het geanonimiseerde ip-adres, wat niet langer een persoonsgegeven is, in principe oneindig. 

 

Ontvangers van de gegevens: 

Wij en Google Analytics, welke wij privacyvriendelijk hebben ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Persoonsgegevens en redenen

 

2. Noodzakelijke Cookies

Om inzicht te krijgen in de werking van onze website en deze te verbeteren, om u makkelijker te laten inloggen. Zie hiervoor ook onze Cookie Policy.

 

Grondslag: 

Gerechtvaardigd belang. 

 

Bewaartermijn: 

Per cookie verschillend. Voor details, zie onze Cookie Policy.

 

Ontvangers van de gegevens: 

Wij en Google Analytics, welke wij privacyvriendelijk hebben ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Persoonsgegevens en redenen

 

3. Marketing & tracking Cookies

Om onze promoties af te stemmen op uw interesses. Om u embeded videos te kunnen tonen. Om u op partner netwerken interessante aanbiedingen te kunnen doen.

 

Grondslag: 

Uw toestemming

 

Bewaartermijn: 

Zo lang als we uw toestemming hebben.

 

Ontvangers van de gegevens: 

Wij en derde partijen zoals Google, Facebook en Vimeo.

bottom of page